EN

ES

CA

Informació útil d'Espanya sobre l'impacte de covid-19: gràfics de defuncions per any, origen de les dades, acumulats diaris, per edat, per comunitat autònoma i més

Més info / fonts: https://github.com/josepsanzcamp/covid19/

Información útil de España sobre el impacto de covid-19: gráficos de defunciones por año, origen de los datos, acumulados diarios, por edad, por comunidad autónoma y más

Más info / fuentes: https://github.com/josepsanzcamp/covid19/

Useful Spain information about the covid-19 impact: Graphs of deaths by year, origin of the data, daily accumulated, by age, by autonomous community, and more

More info / sources: https://github.com/josepsanzcamp/covid19/